Input:

Vykonávanie manipulačných prác SZČO v Českej republike z pohľadu DPH v roku 2020

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.2.1 Vykonávanie manipulačných prác SZČO v Českej republike z pohľadu DPH v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová


Chceli by sme sa opýtať, SZČO (dodávateľ) platca DPH vykonávala ťažbu, približovanie a manipuláciu s drevom v CZ. FA vystavuje na slovenskú firmu (odberateľ), ktorá má pridelené IČ DPH CZ. Ako má SZČO (dodávateľ) vystaviť FA? Musí sa dodávateľ registrovať v CZ? Alebo si môže preniesť daňovú povinnosť?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

§ 15 ods. 1 ZDPH zákona o DPH – Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Základné pravidlo pri dodaní služby pre zdaniteľnú osobu a uplatňovanie DPH režimu sa riadi podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (pokiaľ § 16 zákona o DPH neustanovuje inak), t. j. pri fakturácii tuzemskou zdaniteľnou osobou, sa realizuje prenos iba na odberateľa – zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte. Miesto podnikania v inom členskom štáte znamená, že buď tam má spoločnosť sídlo alebo prevádzkareň pre účely DPH v tomto inom členskom štáte. Ak je miesto podnikania (sídlo, alebo prevádzkareň z pohľadu DPH – § 4 ods. 5 zákona o DPH) odberateľa v SR, faktúra sa vystavuje podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Avšak je potrebné si dávať pozor na pravidlo podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH.

§ 16 ods. 1 zákona o DPH – Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená v ČR ak sú tieto činnosti vykazované v ČR. § 16 ods. 1 zákona o DPH obsahuje v podstate iba základné informácie, a preto je potrebné skúmať aj Nariadenia a vysvetlivky k článkom smernice, ktoré boli implementované do zákona o DPH.

Od 1. 1. 2017 nadobudli platnosť články 13b, 31a a 31b vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, ktoré boli doplnené do tohto nariadenia vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013 (ďalej len „vykonávacie nariadenie”). Ide o služby súvisiace s nehnuteľným majetkom.

Smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH”) v článku 47 (§ 16 ods. 1 zákona o DPH) ustanovuje, že miestom poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom je miesto, kde sa daný nehnuteľný majetok nachádza. Vzhľadom na rôzne prístupy členských štátov pri posudzovaní miesta dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, ktoré pri cezhranične poskytovaných službách viedli k situáciám dvojitého zdanenia alebo nezdanenia, bolo Výborom pre DPH ako poradným orgán Európskej komisie vydané v roku 2011 usmernenie týkajúce sa služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: