Input:

Príjmy živnostníka pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2020

15.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.2.1 Príjmy živnostníka pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2020

Ing. Jozef Pohlod


Živnostník požiadal o finančný príspevok pri založení živnosti z úradu práce. Finančný príspevok mu bol schválený na sumu 5 600 € v 11/2020. Má deti, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus, ktorý dostane pri príjmoch nad 3 480 €. Pracoval ako zamestnanec 01-03/2020, kde nemal takýto príjem. Potom bol evidovaný na Úrade práce. Živnosť založil od 11/2020. Naša otázka je, či sa tento fin. príspevok zahrňuje do príjmu, aby si mohol uplatniť daňový bonus. A druhá otázka, či jeho príjem bude príjmom až po zaplatení jeho vyšlej faktúry? napr. vystavená 12/2020, uhradená 01/2021.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytovaný od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je legislatívne upravený v § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti”).

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov má každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane); 6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2020 sumu 3 480 eur,

  • vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom sa môže jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov,

  • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópiou rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom).

Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú.

Z otázky


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: