Input:

Preradenie majetku SZČO do osobného užívania z pohľadu DPH a dane z príjmov v roku 2020

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.2.1 Preradenie majetku SZČO do osobného užívania z pohľadu DPH a dane z príjmov v roku 2020

Ing. Jozef Pohlod


Som SZČO, platca DPH, jednoduché účtovníctvo, mám v majetku nehnuteľnosť byt + garáž, zaradenie v roku 2016, rovnomerné odpisovanie, tento rok by som ho chcela z podnikania vyradiť k 31. 12. 2020 do osobného užívania.

Prosím aký dopad to bude mať na DPH? Budem musieť vrátiť nejakú časť DPH? Ako to bude pri dani z príjmu FO?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Ak majetok, ktorý bol v obchodnom majetku SZČO vyradíte, potom:

  • z hľadiska dane z pridanej hodnoty je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Preradenie nehnuteľnosti z podnikania do osobného užívania sa považuje za dodanie tovaru na osobnú spotrebu za protihodnotu, ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná. Keďže ide o dodanie za protihodnotu, preradenie do osobného užívania je predmetom dane a vzniká daňová povinnosť. Základom dane pri dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom v zmysle zákona o dani z príjmov, je zostatková cena majetku zistená podľa zákona o dani z príjmov, čo vyplýva z ustanovenia § 22 ods. 5 zákona o DPH. V prípade, že daň na vstupe bola odpočítaná podľa uplatneného pomeru, (ktorý objektívne odrážal využívanie nehnuteľnosti na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie), odvod DPH sa uskutoční z daňovej zostatkovej ceny, ktorá odráža túto pomernú hodnotu. Od toho závisí, či ste predmetnú nehnuteľnosť obstarali a zaradili do obchodného majetku SZČO a v súvislosti s obstaraním predmetnej nehnuteľnosti ste si uplatnili odpočítanie dane. V takomto prípade ide o zmenu účelu využitia majetku a vzniká povinnosť upraviť pôvodne odpočítanú daň,

  • z pohľadu aplikácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: