OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 3 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty
Bližšie informácie o odvodoch živnostníkov do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne
Prečítajte si najnovšie zaujímavosti a novinky pre živnostníkov.
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Zaujímavosti a novinky
3.1.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 165g ods. 2 ZSD je povinnosť elektronickej komunikácie podnikateľov – fyzické osoby posunutá s účinnosťou od 1. 7. 2018. Je to z dôvodu, aby sa fyzické osoby- podnikatelia dostatočne aj technicky vybavili a pripravili na elektronickej komunikácie so správcom dane. Vzťahuje sa to na okruh fyzických osôb, ktorí spĺňajú definíciu podnikateľa podľa § 2 ods. 2 ObchZ ako aj fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1a 2 ZDP ako sú SZČO, podnikatelia slobodných povolaní (umelci, športovci), na ktorých sa vzťahuje povinná registrácia podľa § 49a ods. 1 ZDP. ... celý text


3.1.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, sa doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) tak, že bolo do ZDP doplnené daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (§ 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie). ... celý text


3.1.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi MF SR bolo uverejnené oznámenie MF SR č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Jedným z tlačív oznámenia je aj určenie nového vzoru tlačiva „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zozávislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)“. ... celý text


3.1.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príjmy plynúce manželom z predaja alebo prevodu majetku (alebo práva) v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorý mal zahrnutý v OM u niektorý z nich, sa zdania u toho z manželov, ktorý mal majetok alebo právo zahrnuté v OM a nebude možné použiť postup delenia príjmu dosiahnutého z predaja takéhoto majetku v dohodnutom pomere. ... celý text


19.7.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s dlho očakávaným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) aktuálne prebieha legislatívny proces v rámci, ktorého bol predložený návrh nového slovenského zákona o ochrane osobných údajov. ... celý text

Ďalšie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: