Input:

Výmena výkladu a zaradenie do nákladov v jednoduchom účtovníctve v roku 2020

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.2.1 Výmena výkladu a zaradenie do nákladov v jednoduchom účtovníctve v roku 2020

Ing. Jozef Pohlod


Som SZČO – jednoduché účtovníctvo, platca DPH, v majetku firmy mám nehnuteľnosť – obchod, vymieňala som výklad na obchode, kde jeho výmena (sklo + rám) ma stálo 3 000 € (bez DPH).

Musím túto výmenu dať ako zhodnotenie nehnuteľnosti, či to môžem dať priamo do nákladov alebo, ak do nákladov, tak odpisovať?

Odpoveď:

V praxi častokrát vzniká problém rozlíšiť, či ide o opravu majetku alebo technické zhodnotenie majetku. Podstatný rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou spočíva v tom, že technické zhodnotenie predstavuje zásadnú zmenu technických parametrov majetku, jeho účelu a použitia i rozšírenie jeho príslušenstva. Technické zhodnotenie majetku je upravené v ustanovení § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Technické zhodnotenie sa neúčtuje priamo do nákladov, ale jednotlivé výdavky zvyšujú vstupnú cenu majetku.

Pojem technické zhodnotenie je čisto daňový, účelovo zavedený termín, ktorý nenájdeme v žiadnej právnej norme upravujúcej súkromnoprávne vzťahy (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník). Z textu uvedeného ustanovenia § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vyplýva, že za technické zhodnotenie považuje výslovne výdavky na predmetné zmeny na veci – majetku. Technickým zhodnotením v zmysle zákona o dani z príjmov teda nie je samotná fyzická zmena na veci, ale výdavky spojené s touto zmenu.

Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou teda spočíva v tom, že technickým zhodnotením dochádza k vybudovaniu nadstavby, prístavby, k stavebným úpravám podľa stavebného zákona, ako aj k rekonštrukcii a modernizácii majetku:

  • nadstavbou, prístavbou a stavebnými úpravami ide o zmeny na už dokončených stavbách podľa § 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb., či už na základe stavebného povolenia, ohlásenia alebo aj bez stavebného povolenia alebo ohlásenia,

  • rekonštrukciou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov,

  • modernizáciou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: