Input:

Účtovanie miezd v jednoduchom účtovníctve

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.1.3 Účtovanie miezd v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ján Mintál

Nárok na mzdu patrí medzi základné práva zamestnanca, pričom zásadným garančným ustanovením nároku na mzdu je § 118 ods. 1 ZP Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný vyplácať mzdu v deň určený na výplatu v zmysle pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy, a to počas pracovného času a na pracovisku s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve so zamestnancom dohodol iný čas alebo iné miesto výplaty mzdy. Výplatný termín sa v zmysle § 43 ods.2 a 3 a § 44 ods. 1 Zákonníka práce uvádza ako jedna z podstatných podmienok v pracovnej zmluve, prípadne v písomnom oznámení zamestnancovi. Pritom postačuje uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy, ak táto obsahuje ustanovenia o výplatnom termíne.

Pomocné knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov sú v rámci postupov účtovania v JÚ obsiahnuté v § 7. V zmysle tohto ustanovenia sa zúčtovanie miezd zamestnancov vykonáva v mzdových listoch alebo inej evidencii podľa § 39 ZDP zákona o dani z príjmov. Podkladom na zápisy v mzdových listoch sú písomnosti, z ktorých je zrejmý výpočet:

a) mzdy,

b) odvodov poistného Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni,

c) daňového bonusu a zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,

d) vyplateného preddavku na mzdu.

V peňažnom denníku sa vyplatenie mzdy zaúčtuje medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: