Input:

Zrušenie živnosti v roku 2017

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný právny predpis týkajúci sa úpravy živností a povinností spojených s ich prevádzkou je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Jeho obsah tvoria základné ustanovenia, delenie živností, podmienky na prevádzku živnosti, ale aj procesné ustanovenie upravujúce založenie či zrušenie živnosti. V nasledujúcom texte sa zameriame práve na zrušenie živnosti, a teda na situáciu, kedy sa podnikateľ rozhodne úplne ukončiť svoje podnikanie.

Podľa ustanovenia §57 ods. 1 živnostenské oprávnenie zaniká:

a)    smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,

b)    zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,

c)    uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,

d)    rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58,

e)    ak to ustanoví osobitný zákon,

f)    uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,

g)    dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo § 58 ods. 2 písm. a) alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, jednou z možností zániku živnosti je aj oznámenie jej ukončenia. V roku 2017 je možné túto skutočnosť jednotnému kontaktnému miestu oznámiť osobne alebo elektronicky.

Osobné zrušenie živnosti

V prípade osobného oznámenia


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: