Input:

Zníženie ocenenia zásob

17.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri niektorých druhoch zásob môže dochádzať k ich znehodnoteniu vplyvom poveternostných podmienok. Ak podnikateľ je následne predá dané zásoby za cenu nižšiu, ako ja obstarávacia cena, ako správne zaúčtovať a daňovo vysporiadať takéto zníženie ocenenia majetku z dôvodu znehodnotenia poveternostnými vplyvmi?

V prípade predaja zásob za cenu nižšiu ako je obstarávacia cena, je potrebné vykonať precenenie zásob. V prípade precenenia zásob je potrebné rozlišovať, či ide o prechodné alebo trvalé zníženie ich hodnoty.

Vychádzajúc z inštitútu § 26 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná jednotka je povinná preceniť majetok v súlade s účtovnými zásadami a metódami. Ocenenie majetku sa upraví prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku tvorí účtovná jednotka v prípade prechodného zníženia hodnoty zásob, a to podľa zásad pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek taxatívne uvedených v ustanovení § 18 a § 23 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy a ak nie je zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako budú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: