Input:

Zmeny v živnostenskom zákone od 1.7.2016

21.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 7. 2016 nastane niekoľko zmien v zákone 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Zmeny nastanú na základe zákona 91/2016 Z.z.  o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podmienku podľa odseku 1 písm. c) musí spĺňať aj právnická osoba.“. Podľa v súčasnosti platného znenia živnostenského zákona je jednou z prekážok prevádzkovania živnosti súdom uložený zákaz činnosti týkajúci sa konkrétnej živnosti (§ 8 ods. 5 cit. zákona). Vzhľadom na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb a s tým súvisiacu možnosť uloženia zákazu činnosti, ktorý sa môže týkať aj činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia, je potrebné, aby bola právna úprava doplnená aj o právnické osoby.
  • V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo „fyzická“. Účelom zmeny § 8 ods. 5 je rozšíriť prekážky prevádzkovania živnosti aj o trest zákazu činnosti uložený právnickej osobe.

V § 10 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie § 6 ods. 3 druhej vety sa v tomto prípade nepoužije.“. Ide o zmenu, ktorou sa zosúlaďuje znenie § 10 ods. 4 s § 6


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: