Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov pre FO s účinnosťou od 1. januára 2018

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V NR SR je v súčasnosti v legislatívnom procese novela zákona č. 595/2003 Zz. o dani z príjmov v z. n. p. s predpokladanou účinnosťou od 112018 a prináša (zatiaľ) pre FOnajmä:

► Zdanenie príjmov z predaja majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov

Príjmy plynúce manželom z predaja alebo prevodu majetku (alebo práva) v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorý mal zahrnutý v OM u niektorý z nich, sa zdania u toho z manželov, ktorý mal majetok alebo právo zahrnuté v OM a nebude možné použiť postup delenia príjmu dosiahnutého z predaja takéhoto majetku v dohodnutom pomere.

 ► Úpravy v definícii príležitostnej činnosti a príjmov z nej plynúcich

FO plynie príjem z príležitostnej činnosti vtedy, ak sa sama rozhodne ju vykonať, ale bez zmluvne dohodnutej povinnosti, ktorú by jej určila alebo prikázala iná osoba a za príležitostnú činnosť sa nepovažuje činnosť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu, napr. podľa zákonač. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. alebo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (tento postup sa uplatňuje aj v súčasnosti).

► Oddlženie FO

V dôsledku zavedenia nového inštitútu oddlženia formou konkurzu a splátkového kalendára u fyzickej osoby sa navrhuje považovať za daňový výdavok aj odpis pohľadávok v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Daňovo možno odpísať aj pohľadávku, ak došlo u fyzickej osoby k zrušeniu konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákonao konkurze a reštrukturalizácii. Daňovým výdavkom sa stáva aj tvorba opravnej položky k pohľadávkam voči dlžníkovi, ktorému bol rozhodnutím súdu určený splátkový kalendár podľa § 166e a 168e zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

► Oslobodenie hodnoty stravy pri vzdelávaní v oblasti zdravotníctva

Oslobodzuje sa nepeňažné plnenie plynúce daňovníkovi vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávacie účely (zákon o liekoch), v plnej výške (hodnota poskytnutej stravy sa nebude uvádzať v úhrne nepeňažných plnení posielaných v oznámeniach správcovi dane). Za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Zavádza sa daňový bonus na zaplatené úroky (DBZU) aj s podmienkami a pravidlami jeho uplatňovania, ako napr.ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má žiadateľ najmenej 18 a najviac 35 rokov,žiadateľ dosiahol stanovený mesačný príjem atď., pričom suma tohto daňového bonusu je 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac vo výške 400 €, výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom atď. Nárok na DBZU sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia pri vykonaní ročného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: