Input:

Zaúčtovanie dobropisu v peňažnom denníku

20.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Ako zaúčtovať dobropis v peňažnom denníku, ak účtujem v jednoduchom účtovníctve?

Ide o dobropis z ročného vyúčtovania zemného plynu.

Odpoveď:

Podľa § 3 ods.1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. platí, že účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

Z uvedeného ako aj zo skutočnosti, že jednoduché účtovníctvo je založené na tzv. „hotovostnom“ princípe je zrejmé, že úhradu nedoplatku resp. inkaso preplatku, ktoré je výsledkom konečného vyúčtovania preddavkových platieb za zemný plyn je potrebné v peňažnom denníku účtovne zaevidovať v momente skutočnej úhrady resp. inkasa.

Takýto postup sa samozrejme aplikuje aj v prípade ak sú preddavkové platby platené v jednom zdaňovacom období a ich konečné vyúčtovanie je vykonané v nasledujúcom zdaňovacom období. To znamená, že výsledok konečného vyúčtovania preddavkových

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: