Input:

Založenie živnosti v roku 2017

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodujete sa medzi prevádzkou živnosti a zriadením spoločnosti s ručením obmedzeným? Najväčšou výhodou živnosti v porovnaním so spoločnosťou s ručením obmedzeným je jej jednoduché založenie. V nasledujúcom texte Vám prinášame stručný postup založenia živnosti spolu s povinnosťami, na ktoré netreba zabudnúť.

Základné pravidlá týkajúce sa živností upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Každý, kto sa rozhodne založiť si živnosť, musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky ustanovené zákonom. Podľa ustanovenia §6 zákona sa pod všeobecnými podmienkami rozumejú:

a)      dosiahnutie veku 18 rokov,

b)      spôsobilosť na právne úkony,

c)      bezúhonnosť,

ak tento zákon neustanovuje inak.

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, ak ju tento zákon vyžaduje. U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákon rozdeľuje živnosti na remeselné, viazané a voľné, pričom ich rozlišovacím prvkom je potreba práve odbornej spôsobilosti na ich prevádzkovanie.

V roku 2017 je živnosť možné založiť buď osobne na odbore živnostenského podnikania miestne príslušného okresného úradu alebo online prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Obe spomenuté inštitúcie sú jednotnými kontaktnými miestami. Miestna príslušnosť sa určuje na základe trvalého pobytu fyzickej osoby.

1. Osobné ohlásenie živnosti

Fyzická osoba vykoná ohlásenie živnosti vyplnením formuláru voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, ktorý má zároveň aj funkciu žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní. Pri remeselných a viazaných živnostiach má osoba povinnosť priložiť aj doklady, ktorými preukazuje odbornú spôsobilosť. Ďalšou prílohou môže byť oprávnenie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: