Input:

Uplatňovanie paušálnych výdavkov fyzickej osoby v roku 2018

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1.1 Uplatňovanie paušálnych výdavkov fyzickej osoby v roku 2018

Ing. Marcela Prajová

Daňovník, ktorý neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) uplatniť výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky). Daňovník môže paušálne výdavky uplatniť len v prípade, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia a neuplatní preukázateľné daňové výdavky.


Daňovník sa stal v priebehu roku 2018 platiteľom dane z pridanej hodnoty. Môže tento daňovník, ak sa rozhodne neuplatniť preukázateľné daňové výdavky, uplatniť za zdaňovacie obdobie roku 2018 výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP?

Áno, tento daňovník môže za rok 2018 uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP, pretože nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty celé zdaňovacie obdobie roku 2018, ale len jeho časť.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov podľa § 6 ods. 10 ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2018 platí:

- výdavky sa uplatňujú vo výške 60 % z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) maximálne 20 000 € ročne a 60 % z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP) maximálne 20 000 € ročne;

- daňovník, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia dosiahne kombináciu príjmov podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 ZDP, uplatňuje percentuálne výdavky samostatne z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a samostatne z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP), čo umožňuje daňovníkovi, ktorý má v rámci § 6 ZDP príjmy podľa odsekov 1 a 2 a zároveň aj príjmy podľa odseku 4 uplatniť „kombinované” výdavky, a to pri príjmoch z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) napr. výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a pri príjmoch z použitia diela alebo umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP) výdavky percentom z príjmu, alebo naopak;


Daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, dosiahol v priebehu roku 2018 príjmy zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP], príjmy z osobnej asistencie [§ 6 ods. 2 písm. b) ZDP], príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) a príjmy z použitia diela (§ 6 ods. 4 ZDP). Pri príjmoch zo živnosti by chcel uplatniť preukázateľné daňové výdavky a pri ostatných príjmoch vykázaných v rámci § 6 ZDP by chcel uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP. Je takýto postup v súlade so ZDP?

Nie, tento postup je v rozpore so ZDP. Ak chce daňovník pri príjmoch zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP] uplatniť preukázateľné daňové výdavky, musí nadväzne na znenie § 6 ods. 10 ZDP takého výdavky uplatniť aj pri príjmoch dosahovaných za výkon osobnej asistencie [§ 6 ods. 2 písm. b) ZDP]. Pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) musí tiež uplatniť preukázateľné daňové výdavky, pretože ZDP pri tomto druhu príjmu neumožňuje uplatnenie paušálnych výdavkov. Pri príjmoch z použitia diela alebo umeleckého výkonu môže v súlade s § 6 ods. 10 ZDP uplatniť výdavky percentom z príjmov.

- maximálna ročná hranica výšky výdavkov tak v prípade príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) ako aj v prípade príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP) je 20 000,00 € bez ohľadu na to, či daňovník podnikal alebo vykonával inú samostatnú zárobkovú činnosť celé zdaňovacie obdobie roku 2018, alebo začal alebo skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2018, resp. poberal príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu celé zdaňovacie obdobie roku 2018, alebo ich začal alebo prestal poberať v priebehu roku 2018;

- v sume percentuálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške;

- daňovník je povinný počas uplatňovania výdavkov percentom z príjmov viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP, t. j. evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a evidenciu o zásobách a pohľadávkach;

- výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP nemôže uplatniť daňovník s príjmami z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP),


Daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, dosiahol v zdaňovacom období v roku 2018 príjmy zo živosti vo výške 25 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 4 000 €. Iné zdaniteľné príjmy v zdaňovacom období roku 2018 nedosiahol.

Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP a základ dane vypočíta nasledovne:

Príjem =


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: