Input:

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctve

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.12 Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctve

Ing. Eva Mihalíková

Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 – Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj peňažný denník. Peňažný denník je najdôležitejšou knihou v jednoduchom účtovníctve. V priebehu účtovného obdobia sa v ňom účtuje v časovej súvislosti o skutočnostiach, ktoré predstavujú príjem alebo výdaj peňažných prostriedkov. Peňažný denník musí obsahovať informácie o príjmoch, výdavkoch peňažných prostriedkov a ich zostatkoch v hotovosti a na účtoch finančných inštitúcií. V peňažnom denníku sa taktiež účtuje aj o priebežných položkách. Priebežné položky sú obdobou „peňazí na ceste“ v podvojnom účtovníctve, znamená to teda, že sa o nich účtuje pri presunoch finančných prostriedkov medzi pokladňou a účtom alebo medzi účtami navzájom.

Účtovanie platieb platobnou kartou definuje § 12 Postupov účtovania v JÚ, odstavec 4 a 5.

Príjem finančných prostriedkov na bankový účet (inkaso platobnou kartou)

Inkaso platobnou kartou sa v prvom kroku v peňažnom denníku účtuje ako príjem na priebežných položkách v sume prijatej tržby a v závislosti na povahe príjmu aj ako príjem v členení:

  • predaj tovaru,

  • predaj výrobkov a služieb,

  • ostatný príjem.

Tento pohyb v peňažnom denníku sa účtuje na základe dennej prípadne mesačnej uzávierky z e-kasy v súlade s internými predpismi danej účtovnej jednotky.

Následne po prijatí výpisu z bankového účtu, v ktorom sa nachádza príjem týchto finančných prostriedkov sa v deň inkasa zúčtuje priebežná položka na strane výdavkov a súčasne príjem finančných prostriedkov na strane bankového účtu.

Peňažný denník  
Tržba – inkaso platobnou kartou (denná uzávierka z e-kasy)  + Predaj tovaru – príjem ovplyvňujúci základ dane+ Priebežné položky – príjem neovplyvňujúci základ dane  
Bankový výpis – pripísanie úhrad platobnou kartou  
  • - Priebežné položky – výdavok neovplyvňujúci základ dane
+ Príjem na bankovom účte 

Výdavok finančných prostriedkov na bankovou účte (platba platobnou kartou)

Platba platobnou kartou sa podobne ako inkaso účtuje v peňažnom denníku ako priebežná položka tentokrát na strane výdavkov v sume uhradenej platby a v závislosti na povahe výdavku v členení:

  • zásoby,

  • služby,

  • ostatné výdavky,

  • výdavky neovplyvňujúce základ dane.

Pri účtovaní bankového výpisu, v ktorom je zúčtovaná platba platobnou kartou sa priebežná položka zúčtuje na strane príjmov a súčasne sa zaúčtuje výdavok z bankového


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: