Input:

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctve

17.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania lízingu. Prenajímateľ je tá strana nájomného vzťahu, ktorá prenecháva druhej strane určitú vec do nájmu za účelom jej užívania, pričom po celú dobu prenájmu zostáva právnym vlastníkom - majiteľom tejto veci. 

Od svojho vzniku sa postupne lízing rozčlenil do dvoch základných foriem, ktorými sú: 

  • finančný lízing, resp. finančný prenájom (v úpravách niektorých zahraničných krajín pojem kapitálový lízing), 

  • operatívny lízing, resp. operatívny prenájom.  

Charakteristika finančného lízingu

Finančný lízing je dlhodobý nájomný vzťah založený na oddelení právneho a ekonomického vlastníctva prenajatého predmetu: 

  • prenajímateľ (lízingová spoločnosť) je právnym vlastníkom majetku počas celej doby trvania finančného prenájmu až do zaplatenia poslednej splátky, 

  • nájomca (obstarávateľ) je ekonomickým vlastníkom majetku, t. j. používa ho a poberá ekonomické úžitky), ako vlastník vo výrobnom procese. 

Hlavným cieľom finančného lízingu je prefinancovanie celej alebo podstatnej časti obstarávacích nákladov počas trvania nájmu pri súčasnom ekonomickom využívaní predmetu nájmu nájomcom, pričom nájomný vzťah sa končí prevodom právneho vlastníctva k predmetu prenájmu z prenajímateľa na nájomcu. 

Pojem lízing naše právne predpisy nepoznajú. Obchodný ani Občiansky zákonník nedefinuje finančný lízing a nestanovuje podmienky uzatvárania zmluvy o finančnom prenájme, ale pri uzatváraní zmluvy sa vychádza z konkrétneho typu nájomnej zmluvy, a to podľa toho, čo je predmetom prenájmu, či nehnuteľná vec, alebo hnuteľná vec, prípadne dopravný prostriedok. Pod lízingovou zmluvou je potrebné rozumieť kombináciu dvoch základných zmlúv, a to zmluvy o nájme a zmluvy o kúpe predmetu lízingu. Konštrukcia lízingovej zmluvy vychádza teda z typu zmluvy o kúpe prenajatej veci, ktorú upravuje Obchodný zákonník ustanoveniami v § 489 až § 496.  Obvykle sú lízingové zmluvy koncipované tak, že nájomca je oprávnený na kúpu prenajatej veci po ukončení nájomnej zmluvy. Akt zmeny vlastníckeho práva sa uskutočňuje na základe jednostranného úkonu, ktorým je oznámenie o prejavení záujmu o kúpu predmetu lízingu. Na rozdiel od operatívneho lízingu, kedy je možné kedykoľvek na základe obojstranného súhlasu prenajímateľa a nájomcu uzatvoriť kúpnu zmluvu, pri finančnom lízingu sa vylučuje svojvôľa nájomcu kedykoľvek pristúpiť k realizácii kúpy. Oprávnenie kúpiť predmet nájmu nájomca realizuje tým, že písomne oznámi svoju vôľu lízingovej spoločnosti. Na základe tohto úkonu sa nájomca dostáva do pozície kupujúceho a prenajímateľ do pozície predávajúceho. 

Pri lízingových zmluvách vzniká nájomcovi právo na odkúpenie predmetu lízingu, nie však povinnosť. Avšak na druhej strane, ak si nájomca toto právo uplatní pri dodržaní podmienok, prenajímateľovi vzniká povinnosť predmet lízingu odpredať. Až realizáciou kúpnej zmluvy prechádza vlastnícke právo k predmetu lízingu na kupujúceho. To znamená, že počas trvania lízingového vzťahu je predmet výlučne vo vlastníctve prenajímateľa. 

Predmet lízingu je sčasti definovaný v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Definíciu finančného lízingu upravuje ustanovenie § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov týmito stanovenými podmienkami:

  • ako obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak:

      - vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu a doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1,

      - ak je predmetom prenájmu pozemok na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 5, je najmenej 60 % doby odpisovania tohto hmotného majetku,

      - ak je predmetom prenájmu pozemok, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 6, je najmenej 60 % doby odpisovania tohto hmotného majetku,

      - doba trvania nájmu pozemku, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba, je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradenej odpisovej skupiny 6.

Samotný postup účtovania finančného lízingu v jednoduchom účtovníctve vyplýva priamo z ustanovenia § 17 opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 v znení jeho doplnkov, ktoré ustanovuje podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.

Citované ustanovenie upravuje účtovanie finančného lízingu nasledovne:

Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie:

  • finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku, pričom sa odvoláva na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov,

  • dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

  • istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi výnosmi; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery.

V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v knihe pohľadávok prenajímateľa účtuje pohľadávka vo výške istiny. V účtovníctve prenajímateľa sa prenajatý majetok účtuje ako predaj majetku a vyradí sa z účtovníctva.

V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe pohľadávok prenajímateľa účtuje pohľadávka vo výške splatného finančného výnosu. V peňažnom denníku sa účtuje príjem dohodnutej platby.

V deň prevzatia majetku nájomcom sa účtuje v knihe záväzkov a v knihe dlhodobého majetku nájomcu záväzok z finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sú súčasťou ocenenia majetku.

V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu. V peňažnom denníku sa účtuje úhrada dohodnutej platby.

Ak je ocenenie majetku v cudzej mene, prepočíta sa ocenenie majetku, ako aj ocenenie záväzku z istiny v účtovníctve nájomcu na eurá referenčným kurzom vyhláseným v

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: