Input:

Účtovane cestnej dane v jednoduchom účtovníctve

16.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1.2 Účtovane cestnej dane v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ivana Glazelová

Daň z motorových vozidiel je upravená v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 ObchZ alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.


Podľa § 2 ods. 1 ObchZsa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podľa tohto ustanovenia jedným z významných pojmových znakov podnikania je sústavnosť, teda úmysel podnikateľa vykonávať túto činnosť opakovane, pričom kritérium sústavnosti spĺňa aj sezónna činnosť, prípadne činnosť, ktorú podnikateľ na určitý čas preruší, napr. z dôvodu práceneschopnosti, nedostatku  pracovných príležitostí, voľných dní, a pod. Na základe uvedeného, aj keď počas prerušenia činnosti sú vozidlá nevyužité, je naplnený predmet dane z motorových vozidiel. Skutočnosť, že podnikateľ nepoužíva vozidlo každý deň, nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, z čoho vyplýva, že vozidlo je predmetom dane naďalej.

Pod pojmom „používanie vozidla na podnikanie” je potrebné chápať aj dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ide o príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. súdnych znalcov, exekútorov, športovcov a pod.).


Z dôvodu opravy vozidla, ktorá trvala tri mesiace, došlo u podnikateľa k prerušeniu používania vozidla, ktoré je evidované v Slovenskej republike. Čo z toho vyplýva podnikateľovi?    

Odpoveď

Nakoľko nepoužívanie vozidla nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, vozidlo evidované v Slovenskej republike je predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia.

Daňovníkom dane podľa zákona o dani z motorových vozidiel je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

  • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo

  • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo

  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo

  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

  • Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.


To znamená, že daňovníkom nie je zamestnávateľ vtedy, ak vozidlo použité na pracovnú cestu pre zamestnávateľa používa zamestnanec, prípadne iná osoba na podnikanie.


Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla zamestnanca. Držiteľom predmetného vozidla je zamestnanec, ktorý používal vozidlo aj na svoje podnikanie.

Odpoveď:

Daňovníkom je zamestnanec (držiteľ), ktorý používal vozidlo aj na svoje podnikanie, bez ohľadu na to, že mu zamestnávateľ vyplácal cestovné náhrady za použitie tohto vozidla pre zamestnávateľa.


Fyzická osoba (podnikateľ) si v mesiaci december 2017 v Rakúsku zakúpila vozidlo, ktoré v rámci tohto mesiaca použila už aj na podnikanie (vozidlo má pridelené rakúske evidenčné číslo). K zmene evidenčného čísla dôjde až v januári 2018.

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že ide o vozidlo s Rakúskym evidenčným číslom, vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel (za zdaňovacie obdobie 2017) bez ohľadu na to, že sa v mesiaci december 2017 použije na podnikanie.


Podľa § 2 ods. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel, predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Účtovanie dane z motorových vozidiel v JÚ

Pre správne zaúčtovanie je najskôr dôležitý správny výpočet dane z motorových vozidiel.

Základ dane je upravený v § 5 zákona č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel a ročná sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 ku Zákonu č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel sa v zmysle § 7 zákona o dani z motorových vozidiel upravuje v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie vozidla (vrátane).


Podnikateľ FO má v obchodnom majetku jedno motorové vozidlo za ktoré podáva za zdaňovacie obdobie roku 2017 daňové priznanie ku dani z motorových vozidiel.

Dôležité údaje: Prvá evidencia vozidla kategórie M1 so zdvihovým objemom 1700 cm3 je 11.6.2014. Ročná sadzba dane za vozidlo je 148 eur. Pri zistení počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2017 dochádza k odlišnej úprave ročnej sadzby dane. Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Úhrada bola zrealizovaná cez bankový účet. Podnikateľ uhradil daň z motorových vozidiel z bankového účtu.

Postup pri výpočte dane z motorových vozidiel za rok 2017:

V danom prípade v máji 2017 uplynulo od prvej evidencie vozidla prvých 36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2017 vozidlo prechádza z 25% do 20% zníženia ročnej sadzby dane. V stĺpci 1 sa vyznačí (za mesiace január až máj) 25% zníženie ročnej sadzby dane a v stĺpci 2 sa vyznačí 20% zníženie (za mesiace jún až december). Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje takto:

1. krok: na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25% zníženie (na riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 5 ), suma 46,25 EUR


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: