Input:

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021

11.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.1 Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021

Ing. Ivana Glazelová

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP (viď príloha) upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Sumy životného minima a minimálnej mzdy, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021, boli ustanovené nasledovne:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2020 zvýšilo sumy životného minima, pričom na ich úpravu bol použitý koeficient 1,022. Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu k 1. júlu 2020 je 214,83 € (ďalej len „platné životné minimum”),

  • zákonom č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov účinným od 31. októbra 2020 [ § 9b ods. 1 písm. a) ], sa suma mesačnej minimálnej mzdy ustanovuje na 623,00 € (ďalej len „minimálna mzda”).

Všetky prepočty boli vykonané s presnosťou na dve desatinné miesta podľa § 47 ZDP.

Prehľad jednotlivých súm, potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021:

Ustanovenie ZDP Výsledná suma 
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka  
§ 11 ods. 2 ZDP 21-násobok platného životného minima  4 511,43 €  
1/12 zo sumy 4 511,43 €
(použije sa na účely výpočtu preddavku na daň podľa § 35 ods. 1 ZDP)  
375,95 €  
92,8-násobok platného životného minima  19 936,22 €  
44,2-násobok platného životného minima  9 495,49 €  
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)  
§ 11 ods. 3 ZDP 19,2-násobok platného životného minima  4 124,74 €  
176,8-násobok platného životného minima  37 981,94 €  
63,4-násobok platného životného minima  13 620,22 €  
Sadzba dane  
§ 15 ZDP 176,8-násobok platného životného minima
(použije sa na účely výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2021)  
37 981,94 €  
1/12 zo sumy 37 981,94 €
(použije sa na účely výpočtu preddavku na daň podľa § 35 ods. 2 ZDP)  
3 165,16 €  
Daňové priznanie  
§ 32 ZDP 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP
(50 % zo sumy 4 511,43 €)  
2 255,72 €  
Daňový bonus  
§ 33 ZDP 6-násobok minimálnej mzdy  3 738,00 €  
Polovica minimálnej mzdy
(použije sa na účely uplatnenia daňového bonusu podľa § 35 ods. 5 ZDP)  
311,50 €  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: