Input:

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti fyzickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

11.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.2.2 Príjem z prenájmu nehnuteľnosti fyzickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

Ing. Jozef Pohlod


Môžem si uplatniť oslobodenú sumu podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. z príjmu prenájmu bytu, ktorý mám v osobnom vlastníctve? (prenajímam ho ako fyzická osoba – občan). Byt prenajímam podnikateľovi – SZČO, platcovi DPH.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Príjmy z prenájmu nehnuteľností fyzickej osoby – občana patria medzi príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Dosahovanie tohto druhu príjmu nie je u fyzickej osoby – prenajímateľa podmienené vydaním živnostenského oprávnenia, pokiaľ sa príjem dosahuje z prenájmu bez poskytovania ďalších služieb. Predmetný príjem z prenájmu nehnuteľností plynie na základe podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve v súlade s § 663 a nasl. OZ Občianskeho zákonníka. Pri zisťovaní základu dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 ZDP zákona o dani z príjmov daňovník uplatňuje len preukázateľne vynaložené daňové výdavky, pričom vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov alebo môže viesť účtovníctvo. Ak preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov sú vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada, t. j. daňovník z uvedených príjmov nemôže vykázať daňovú stratu.

Oslobodenie príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov je upravené v § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené príjmy podľa § 6 ods.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: