Input:

Prerušenie živnosti SZČO ako možnosť neplatiť odvody do Sociálnej poisťovne ani zdravotnej poisťovne v čase preventívnych opatrení a obmedzení z dôvodu krízy COVID-19

9.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.1.2 Prerušenie živnosti SZČO ako možnosť neplatiť odvody do Sociálnej poisťovne ani zdravotnej poisťovne v čase preventívnych opatrení a obmedzení z dôvodu krízy COVID-19

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

V súčasnosti je v SR vyhlásená mimoriadna situácia a v niektorých segmentoch núdzový stav (informácie zverejňované na stránke ministerstva vnútra SR) a veľké množstvo SZČO je postavených pred neočakávanú situáciu, kedy sú niektorí aktívni podnikatelia nútení opatreniami zatvoriť svoje prevádzky, a pritom nemajú inú alternatívnu možnosť ako uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť, respektíve majú svoje možnosti uskutočňovania podnikateľskej činnosti výrazne obmedzené.

Ak SZČO nechcú úplne ukončiť svoje živnostenské podnikanie, ale chcú len dočasne prestať podnikať, a tým eliminovať straty z obmedzeného podnikania, či už z dôvodu nútených obmedzení vyplývajúcich z vyhláseného núdzového stavu, alebo dobrovoľné nevykonávanie podnikateľskej činnosti z dôvodu ochrany seba a svojej rodiny pred hrozbou nákazy COVID-19, prípadne aj z iného dôvodu, prichádza do úvahy riešenie pozastaviť (prerušiť) živnosť. Táto možnosť je aktuálna a najvhodnejšia u SZČO podnikateľov, ktorí nemajú zamestnancov a podnikateľskú činnosť vykonávajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pretože toto prerušenie sa nedotkne iných osôb, okrem samotnej SZČO, ktoré by prišli o svoje zamestnanie.

Podnikanie SZČO na Slovensku na základe živnostenského oprávnenia sa riadi zákonom č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. (živnostenský zákon). V Slovenskej republike možno uskutočňovať tri druhy živnostenského podnikania, voľná živnosť, remeselná živnosť a viazaná živnosť. Na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len základné podmienky, ako je dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť, pri remeselnej alebo viazanej živnosti je nutné spĺňať aj osobitné kvalifikačné podmienky, ako sú odborná alebo iná spôsobilosť – napr. dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore.

Pozastavenie (prerušenie) živnosti podľa § 57 ods. 6 živnostenského zákona môže trvať v rozpätí od šesť mesiacov (minimálna doba) do troch rokov (maximálna doba). Nie je možné prerušiť živnosť na počet mesiacov, ktorý by bol nižší ako šesť mesiacov alebo vyšší ako 36 mesiacov. V prípade prerušenia živnosti na dlhšie obdobie ako šesť mesiacov je možné počas plynutia doby pozastavenia živnostenského podnikania zmeniť dobu tohto pozastavenia, aj ju skrátiť, aj predĺžiť, ale iba v prípade, že celková doba pozastavenia živnosti bude v zákonom povolenom rozsahu mesiacov. Je veľmi dôležité dôsledne zvážiť, či k tomuto kroku SZČO pristúpi.

Novela živnostenského zákona č. 73/2020 Z. z. s účinnosťou od 9. apríla 2020 dopĺňa § 80af zákona č. 455/1991 Z. z. Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, kde je uvedené: „Pri pozastavení prevádzkovania živnosti podľa § 57 ods. 4 a 5 počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov.”

Ako postupovať pri prerušení živnosti

Prerušenie živnosti sa podáva na mieste príslušnom živnostenskom úrade. V súčasnej situácii obmedzenej prevádzky jednotných kontaktných miest (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) je najvhodnejší variant – elektronické pozastavenie živnosti. Takýto spôsob sa realizuje prostredníctvom služby dostupnej na elektronickom portáli verejnej správy slovensko.sk. Postupuje sa ako pri elektronickom ohlásení živnosti.

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám slovensko.sk sú potrebné: občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačka čipových kariet a inštalovaný softvér v počítači. Všetky potrebné softvérové aplikácie sú dostupné bezplatne na portáli slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie” (https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie). Na stránke je k dispozícii nasledujúci softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikácia na prihlasovanie (pre eID) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Postup ich inštalácie je uvedený v časti „Ako začať”. Ten, kto podáva daňové priznanie elektronicky pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom, už všetky potrebné programy inštalované má.

Pri elektronickom prerušení živnosti je potrebné sa najskôr prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu prihlásiť na portáli slovensko.sk. Na tejto internetovej stránke, v službe „Služby živnostenského registra”, si vyberie SZČO miestu príslušný okresný úrad a následne „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti”, vyplní elektronický formulár (ten je totožný ako v listinnej podobe), ktorý podpíše elektronickým podpisom a následne elektronicky odošle. Okrem základných identifikačných údajov je potrebné vo formulári uviesť, ktoré predmety podnikania chce pozastaviť a dátumy (od kedy do kedy má pozastavenie trvať). Živnosť sa po uplynutí doby jej pozastavenia uvedenej v oznámení obnoví automaticky bez toho, aby SZČO musela túto skutočnosť oznamovať príslušnému živnostenskému úradu. Pokiaľ nebudú vo formulári vyplnené dátumy, bude živnosť automaticky pozastavená nasledujúci deň po dni doručenia oznámenia prerušenia živnostenskému úradu, a ak nebude vyplnené dokedy, chcete mať živnosť pozastavenú, automaticky sa živnosť obnoví až po uplynutí troch rokov.

Pozastavenú živnosť je možné obnoviť minimálne po 6 mesiacoch a maximálne po 3 rokoch. Z praktických dôvodov je výhodnejšie prerušenie v celých mesiacoch, najmä kvôli výpočtu platby odvodov do prerušenia a po prerušení živnosti.

Pri úspešnom elektronickom odoslaní formulára „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti” bude do elektronickej schránky SZČO doručená správa s výzvou na zaplatenie správneho poplatku (2 €). Po jeho úhrade bude do schránky doručená elektronická správa s oznámením spracovania podania a následne elektronicky doručené potvrdenie o pozastavení živnosti, ktoré bude v nadväznosti na to doručené aj v listinnej podobe. SZČO nemusí oznamovať prerušenie živnosti daňovému úradu, keďže túto skutočnosť by mal oznámiť živnostenský úrad v rámci jednotného kontaktného miesta.

Pozastavenie živnosti vo všetkých predmetoch podnikania má vplyv na povinnosť platiť verejné zdravotné poistenie aj zákonné sociálne poistenie. Takéto prerušenie živnosti sa posudzuje z hľadiska povinnosti platenia zákonného sociálneho poistenia a verejného zdravotného poistenia rovnako ako zrušenie živnosti. SZČO, ktorá si úplne pozastavila svoju živnosť, prestáva byť na dobu prerušenia živnosti nielen podnikateľom, ale v zmysle zákona o zdravotnom poistení a zákona o sociálnom poistení aj samostatne zárobkovo činnou osobou, v dôsledku čoho prestáva byť platiteľom poistného pre účely zákonného sociálneho poistenia aj verejného zdravotného poistenia. To znamená, že počas doby pozastavenia živnosti nemusí fyzická osoba samostatne platiť povinne zákonné sociálne poistenie ani preddavky do zdravotnej poisťovne.

Zákonné sociálne poistenie

SZČO, ktorá si úplne pozastavila svoju živnosť (vo všetkých predmetoch podnikania), nemusí počas doby pozastavenia živnosti platiť zákonné sociálne poistenie. Odo dňa prerušenia živnosti jej zaniká povinnosť platiť poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne. Povinné poistné uhradí len za obdobie do dňa prerušenia živnosti a pokračovať v platení odvodov bude po skončení prerušenia živnosti, ak jej zostala, resp. vznikla povinnosť platiť poistné zo zodpovedajúceho vymeriavacieho základu podľa zákona o sociálnom poistení.

Zákonné sociálne poistenie do prerušenia živnosti

Ak podnikateľ, SZČO, mal počas kalendárneho mesiaca dni, kedy mali prerušené povinné poistenie (v mesiaci začatia prerušenia živnosti, v mesiaci, kedy skončilo prerušenie živnosti), nemusia platiť poistné na zákonné sociálne poistenie za celý kalendárny mesiac, ale len za tie dni, kedy mali povinnosť ho platiť. Pri výpočte poistného je v uvedených prípadoch potrebné najskôr vypočítať alikvotný vymeriavací základ, z ktorého sa platí za daný kalendárny mesiac poistné (alikvotný vymeriavací základ).

Výpočet:

Alikvotný vymeriavací základ = (Mesačný vymeriavací základ : počet dní konkrétneho kalendárneho mesiaca a následné zaokrúhlenie na najbližší eurocent nadol) x počet dní, za ktoré sa platí poistné.

Z takto určeného alikvotného vymeriavacieho základu sa vypočítajú jednotlivé sumy poistného do fondov podľa toho, aké sadzby do jednotlivých fondov konkrétny poistenec platí.

Všeobecne v prípade SZČO v roku 2020 to je:

  • na nemocenské poistenie 4,4 % z alikvotného vymeriavacieho základu,

  • na starobné poistenie 18 % z alikvotného vymeriavacieho základu (na starobné poistenie 13,00 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,00 %, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia – od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zvyšuje o 0,25 % ročne až do výšky 6 %, primerane, t. j. o 0,25 % ročne sa zníži percentuálna sadzba poistného na starobné poistenie),

  • na invalidné poistenie 6 % z alikvotného vymeriavacieho základu (neplatí dôchodkovo poistená SZČO, po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ani SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek),

  • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z alikvotného vymeriavacieho základu,

  • poistenie v nezamestnanosti 2 % z alikvotného vymeriavacieho základu (ide o dobrovoľné poistenie).

Pri výpočte sa jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Počas prerušenia poistenia nie je takáto SZČO povinná platiť poistné na zákonné sociálne poistenie. Po ukončení prerušenia sa povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni posudzujú podľa toho, či k 1. júlu kalendárneho roku, ktorý predchádza dňu, keď obnovila živnosť alebo výkon činnosti, dosiahla zákonom stanovenú hranicu príjmu pre povinné platenie zákonného sociálneho poistenia. Povinne poistenou fyzickou osobou v zákonnom sociálnom poistení od 1. júla 2019 alebo od 1. októbra 2019 (ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2018) sa SZČO stala (resp. zostala z minulého obdobia), ak za kalendárny rok 2018 jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou (okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím) bol vyšší ako 5 724,00 € (12 x 477,00 € – minimálny vymeriavací základ v roku 2018). Ak podnikateľ, SZČO, dosiahne za rok 2019 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnosy súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyššie ako 6 078,00 € (0,5 x 12 x 1 013,00 € = 6 078,00 €), bude tento zakladať povinnosť podnikateľovi SZČO platiť zákonné poistné nepretržite nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov od 1. júla 2020 alebo od 1. októbra 2020, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2019, prípadne po skončení prerušenia živnosti do 30. júna 2020. Sociálna poisťovňa sama oznamuje SZČO vznik a zánik povinného sociálneho poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa jeho úhrady. Sociálna poisťovňa tak robí každý rok do 20 dní odo dňa vzniku (príp. pokračovania) alebo zániku povinného poistenia.

Oznámenie pozastavenia živnosti Sociálnej poisťovni

Pozastavenie prevádzkovania živnosti SZČO je potrebné oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu do tridsiatich dní od pozastavenia živnosti prostredníctvom tlačiva s názvom „Registračný list fyzickej osoby”, konkrétne ako dôvod prerušenia sa uvedie v oddiele 9 tlačiva kód 10 (SZČO – pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavená činnosť). Tento formulár je zverejnený na stránke, je ho možné vyplniť na počítači a do príslušnej pobočky je ho v súčasnej dobe núteného stavu z dôvodu hrozby COVID-19 možné poslať emailom. V prípade, že má fyzická osoba záujem, môže sa prihlásiť na obdobie prerušenia na platenie dobrovoľného sociálneho poistenia podľa zákona o sociálnom poistení tiež prostredníctvom tlačiva „Registračný list fyzickej osoby”. V súvislosti s integráciou na moduly Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) je možné na prihlásenie do e-Služieb Sociálnej poisťovne použiť aj občiansky preukaz s elektronickým čipom – tzv. elektronickú identifikačnú kartu (eID). Zároveň funguje i spôsob prihlásenia pomocou tzv. GRID karty vydanej Sociálnou poisťovňou po podpísaní „Dohody o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného”. E-služba na stránke www.slovensko.sk umožňuje odvádzateľovi poistného na zákonné sociálne poistenie používať elektronické služby Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného a na tento účel doručovať podania v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného. Sociálna poisťovňa týmto spôsobom zabezpečuje mesačne elektronický zber údajov z nasledovných podkladov poistného: mesačný výkaz, výkaz poistného a príspevkov zamestnávateľa, Registračný list fyzickej osoby.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: