Input:

Prerušenie živnosti a odpisy majetku

26.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba podnikala v roku 2013 tri a pol mesiaca, vo štvrtom pozastavila živnosť. V roku 2012 obstarala hmotný majetok, ktorý začala odpisovať a používať v roku 2012 na podnikateľské účely. Má v roku 2013, keď pozastavila živnostenské oprávnenie, nárok na odpisy z tohto majetku a ak áno, v akej výške? Paragraf 26 ZDP, hovorí o pomernom odpisovaní, len v prípade začatia alebo ukončenia odpisovania. Majetok mala k 31.12.2013 evidovaný v majetku. V roku 2014 obnovila podnikateľskú činnosť.

Z pohľadu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní pozastavenie prevádzkovania živnosti sa považuje za zánik živnostenského oprávnenia na vymedzené obdobie, nakoľko v čase pozastavenia živnostenského oprávnenia podnikateľ nie je oprávnený vykonávať živnosť t. j. podnikať a z tohto dôvodu nemá postavenie podnikateľa. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky. To znamená, že s účinnosťou pozastavenia prevádzkovania živnosti daňovému subjektu zaniká registračná povinnosť a opätovne mu registračná povinnosť vzniká po dni zániku účinnosti pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa pri prerušení živnosti postupuje podľa ustanovení § 17 ods. 8 a 9. Postup z daňového hľadiska je závislý od toho, či podnikateľ do lehoty na podanie daňového priznania živnosť obnoví alebo živnosť neobnoví, čo vyplýva z ustanovenia § 17 ods.9/ zákona. Podľa tohto testu daňovník v období, kedy dochádza k prerušeniu, resp. skončeniu podnikania alebo ku skončeniu inej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: