Input:

Povinnosť živnostníka pre registráciu DPH a vedenie podvojného účtovníctva v roku 2021

11.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.2.3 Povinnosť živnostníka pre registráciu DPH a vedenie podvojného účtovníctva v roku 2021

Ing. Monika Ziškayová


Chceme sa opýtať ak živnostník, ktorý nie je platiteľom DPH, sa musí registrovať ako platca DPH podľa § 7a ZDPH, pretože chce dodávať službu v Nemecku, a má povinnosť podávať súhrnný výkaz, akú formu účtovníctva musí viesť? Ak vedie len daňovú evidenciu, musí začať viesť podvojné účtovníctvo? Musí podávať aj riadne priznanie k DPH?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, sa považujú za účtovnú jednotku, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o dani z príjmov s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu.

Vedenie účtovníctva fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

 • podnikateľ – fyzická osoba, zapísaná v obchodnom registri má povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva,

 • podnikatelia – fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri:

  1. môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo
  2. môžu účtovať namiesto sústavy jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, ak sa tak dobrovoľne rozhodnú, pričom budú v tejto sústave účtovať počas celého účtovného obdobia.

Záver:

Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je povinná v podvojnom účtovníctve účtovná jednotka s výnimkou:

 • podnikateľa, ktorému to umožňuje osobitný predpis,

 • fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o účtovníctve,

 • občianskeho združenia, jeho organizačných zložiek, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €, ak nie sú subjektom verejnej správy,

 • cirkvi a náboženskej spoločnosti, ich orgánov a cirkevných inštitúcií, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Zákonom č. 561/2004 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.bola vypustená časť z vety v § 9 ods. 1 ZoÚ zákona o účtovníctve: „Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa odseku 2., táto výnimka sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Na základe vyššie uvedeného v zmysle platnej legislatívy nie je povinnosť pre účtovnú jednotku účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva z dôvodu registrácie na platiteľa pre DPH prejsť do sústavy podvojného účtovania.

Registráciou podľa § 7a ZDPH zákona o DPH sa zdaniteľná osoba nestáva platiteľom dane.

Daňové priznanie k DPH podáva:

 • platiteľ DPH,

 • daňový zástupca pri dovoze tovarov za zastúpených dovozcov,

 • pri prijatí služby dodanej zahraničnou osobou s miestom dodania v tuzemsku – zdaniteľná osoba (firma, živnostník, iná samostatne zárobkovo činná osoba), alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň na účely nadobudnutia tovaru z iného členského štátu (občianske združenie registrované podľa § 7 zákona o DPH),

 • pri nadobudnutí tovaru z iného členského


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: