Input:

Elektronická komunikácia platná aj pre SZČO už od 1.7.2018

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 165g ods. 2 ZSD je povinnosť elektronickej komunikácie podnikateľov – fyzické osoby posunutá s účinnosťou od 172018. Je to z dôvodu, aby sa fyzické osoby- podnikatelia dostatočne aj technicky vybavili a pripravili na elektronickej komunikácie so správcom dane. Vzťahuje sa to na okruh fyzických osôb, ktorí spĺňajú definíciu podnikateľa podľa § 2 ods. 2 ObchZ ako aj fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1a 2 ZDP ako sú SZČO, podnikatelia slobodných povolaní (umelci, športovci), na ktorých sa vzťahuje povinná registrácia podľa § 49a ods. 1 ZDP.

Rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie ustanovuje § 14 ZSD – Elektronickédoručovanie pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a ZDP. Povinná elektronická komunikácia sa nevzťahuje na podania daňových priznaní k miestnych daniam.

 

Doručovať elektronicky napr. daňové priznania sa nevzťahuje na fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí dosahujú jednorazový príjem v priebehu ZO alebo prenajímajú byt, nebytový priestor bez poskytnutia služieb súvislosti s jeho prenájmom; ak prenajímateľ, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom poskytuje prenájom aj so službami, napr. upratovanie prenajatých priestorov (či byt, chatu alebo nebytový priestor), táto činnosť sa  považuje za živnosť a daňovník je povinný získať oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu (živnostenský zákon) a následne sa registrovať u správcu dane podľa § 49a ZDP a § 67 ZSD daňového poriadku.

 

Nový inštitút v boji proti daňovým únikom predstavuje „súhrnný protokol“ § 19a – Súhrnný protokol. K jeho vyhotoveniu pristúpi finančné riaditeľstvo v prípade, ak pôjde o prípady navzájom prepojených transakcií daňových subjektov pri zistení porušenia alebo obchádzania daňových predpisov za účelom posúdenia správania sa všetkých zúčastnených daňových subjektov.

 

Na ktoré daňové subjekty sa elektronické doručovanie nevzťahuje?

Doručovať elektronicky napr. daňové priznania sa nevzťahuje na fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí dosahujú jednorazový príjem v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo prenajímajú byt, nebytový priestor bez poskytnutia služieb súvislosti s jeho prenájmom; ak prenajímateľ, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom poskytuje prenájom aj so službami, napr. upratovanie prenajatých priestorov (či byt, chatu alebo nebytový priestor), táto činnosť sa  považuje za živnosť a daňovník je povinný získať oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu (živnostenský zákon) a následne sa registrovať u správcu dane podľa § 49a ZDP a § 67 ZSD daňového poriadku.

 

Príklad k doručovaniu fyzickou osobou- nepodnikateľom

Fyzická osoba - nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislave vlastní byt v Martine, ktorý dlhodobo prenajíma študentom. Táto osoba nebude mať od 112018 povinnosť doručovať daňové priznanie k dani z príjmov správcovi dane, elektronicky. Daňové priznanie doručí táto fyzická osoba správcovi dane osobne do podateľne správcu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: