Input:

Daňový nedoplatok

17.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový nedoplatok je dlžná suma dane po lehote splatnosti dane. Osoba, ktorá má daňový nedoplatok j daňovým dlžníkom. Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 5 € zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nemôže zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, vyberie nedoplatok dane správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Na tento účel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Zamestnanec je povinný daňový nedoplatok vzniknutý jeho zavinením vrátane úroku z omeškania uhradiť miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: