Input:

Daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane u podnikateľov v roku 2016

21.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) je, okrem iného, upravené aj uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane (§ 11 ZDP) a tiež uplatňovanie daňového bonusu na vyživované dieťa (§ 33 ZDP). Uvedené ustanovenia sa dotýkajú len fyzických osôb, avšak ZDP umožňuje tieto výhody využiť len daňovníkom - fyzickým osobám s tzv. aktívnymi príjmami (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). To znamená, že ak daňovníkovi plynú v zdaňovacom období napr. len príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP), nemôže si uplatňovať nárok na daňový bonus (DB) a ani na nezdaniteľné časti základu dane (NČZD).

Nezdaniteľné časti základu dane u podnikateľov

ZDP ustanovuje 4 NČZD, na:

 • daňovníka,

 • manželku/manžela, žijúcu s daňovníkom v (spoločnej) domácnosti,

 • starobné dôchodkové sporenie (SDS) a

 • doplnkové dôchodkové sporenie (DDS).

Ak hovoríme o NČZD u podnikateľov, môžu si ich uplatniť za ustanovených podmienok daňovníci len v súvislosti s aktívnymi príjmami, t. j. s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (samozrejme, aj v kombinácii s príjmami podľa § 5 ZDP - príjmy zo závislej činnosti).

1. NČZD na daňovníka (NČZD D)

Na túto NČZD vzniká daňovníkovi nárok zo zákona, t. j., nie je potrebné preukazovanie ani dokazovanie nároku na ňu, bez ohľadu na počet mesiacov poberania zdaniteľných aktívnych príjmov v rámci príslušného zdaňovacieho obdobia. Avšak na rozdiel od daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti, FO - podnikateľ si nemôže uplatňovať nárok na 1/12 NČZD D priebežne mesačne, ale musí „počkať“ až na koniec zdaňovacieho obdobia a uplatniť si NČZD D podaním daňového priznania.

Príklad:

Michal je SZČO a podáva DP typ B. Vzhľadom na to, že jeho príjmy z tejto činnosti ZDP kvalifikuje ako aktívne, môže si na konci roka uplatniť NČZD D.

Príklad:

Katarína popri zamestnaní poberá ešte príjmy zo živnosti. Na konci roka podáva DP typ B. Môže si uplatniť NČZD D na súčet čiastkových základov dane z jej zdaniteľných príjmov, pretože oba príjmy sa podľa ZDP považujú za aktívne.

Ak je však daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia, alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako NČZD D, nemôže si znížiť svoj základ dane o NČZD D. (Avšak, ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje NČZD D, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi NČZD D a vyplatenou sumou dôchodku.)

Príklad:

Peter je už dva roky poberateľom starobného dôchodku, ale stále vykonáva elektrikárske práce na živnosť. Peter si nemôže uplatniť NČZD D ani jej časť, aj keď poberá aktívne zdaniteľné príjmy, pretože je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, ktorého úhrnná suma za 12 mesiacov je vyššia, ako suma NČZD D.

2. NČZD na manželku/manžela (NČZD M)

Pri uplatňovaní tejto NČZD (na konci zdaňovacieho obdobia pri podaní DP) daňovník sleduje nielen úhrn svojich aktívnych príjmov, ale aj úhrn vlastných príjmov manželky/manžela (nie družky/druha), žijúcu s ním v (spoločnej) domácnosti. Na rozdiel od NČZD D, o NČZD M si môže daňovník znížiť základ dane len o sumu 1/12 tejto NČZD za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jej uplatnenie.

V súvislosti s vlastnými príjmami je potrebné si uvedomiť, že do vlastných príjmov sa nezahŕňajú len v ZDP taxatívne vymedzené príjmy, ktorými sú:

 • zamestnanecká prémia ( ZDP),

 • daňový bonus ( ZDP),

 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

 • štátne sociálne dávky a

 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Všetky ostatné príjmy (aj od dane oslobodené) sa do úhrnu príjmov započítavajú. Upozorňujeme, že úhrn vlastných príjmov manželky/manžela je možné znížiť o zaplatené povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie, avšak len o také, ktoré bola povinná platiť z týchto príjmov.

Okrem príjmu je pri uplatňovaní NČZD M potrebné skúmať aj ďalšie podmienky, t. j., či sa manželka:

 • starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti do 3 rokov veku, do 6 rokov, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, alebo

 • stala poberateľkou peňažného príspevku na opatrovanie, alebo

 • zaradila do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: