Input:

Aké novinky prinesie nová legislatíva o ochrane osobných údajov?

19.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V súvislosti s dlho očakávaným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) aktuálne prebieha legislatívny proces v rámci, ktorého bol predložený návrh nového slovenského zákona o ochrane osobných údajov.

Napriek tomu, že Nariadenie je priamo aplikovateľné a bez ohľadu na prijatie národnej legislatívy by došlo k jeho automatickej účinnosti v Slovenskej republiky odo dňa 25. mája 2018, došlo k vypracovaniu návrhu nového zákona. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie medzirezortného pripomienkového konania.

Okrem Nariadenia návrh zákona zároveň transponuje do právneho poriadku SR Smernicu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (tzv. Policajná smernica).

Prehľad štruktúry nového zákona

Návrh zákona je rozdelený do siedmich časti, ktoré sa ďalej delia na hlavy a tie na diely.

1. časť Základné ustanovenia

2. časť Vymedzenie základných pojmov

3. časť Všeobecné pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

4. časť Osobitné pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi

5. časť Osobitné situácie zákonného spracúvania

6. časť Úrad

7. časť Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Podrobnejšie k návrhu nového zákona

Návrh zákona prebral znenie Nariadenia, nakoľko je priamo aplikovateľné. Nariadenie splnomocňuje členské štáty na individuálnu úpravu niektorých oblastí, avšak iba vo veľmi obmedzenej miere voči súkromným prevádzkovateľom, napr. vekovú hranicu pre zákonné spracúvanie osobných údajov detí (najmenej 13 rokov, v SR 16 rokov).

Návrh zákona osobitne upravuje osobitné pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi,, konkrétne prevádzkovateľov informačných systémov Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Finančnej správy, prokuratúry, súdov.

Taktiež bolo potrebné upraviť postavenie a právomoci samotného Úradu na ochranu osobných údajov ako dozorného orgánu štátnej správy na území Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov, vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

V neposlednom rade bolo potrebné upraviť prechodné ustanovenia za účelom zachovania právnej istoty po účinnosti Nariadenia/nového zákona s vymedzením konkrétnych pravidiel, ktoré sa budú uplatňovať. Napr. kontrola, konania o ochrane osobných údajov a konania o pokute začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Zákon má nadobudnúť účinnosť v rovnaký deň ako Nariadenie, t.j. 25. mája 2018.

Aktualizácia terminológie

Návrhom zákona aktualizuje pojmy a definície spojené so spracúvaním osobných údajov resp. k jej aktualizácii, a to vzhľadom k existencii nových bezpečnostných opatrení a nových povinností (psedonymizácia, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov). Ďalej sa zavádzajú nové definície týkajúce sa nových spôsobov spracúvania (profilovanie), nových spôsobov výkonu práv dotknutých osôb (obmedzenie spracúvania osobných údajov), ako aj vo vzťahu k cezhraničnému spracúvaniu osobných údajov a cezhraničným  prenosom osobných údajov. Taktiež sa zavádzajú definície údajov týkajúcich sa zdravia a genetických údajov vzhľadom na osobitné kategórie osobných údajov. 

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: